Polenov

Polenov Victor Dmitriyevich (1844 — 1927)